OROSEPT VK DEZINFEKCIJA RAZKUŽILO ZA PROSTORE 1/1

0

9.14  (z DDV)

Orosept VK dezinfekcija razkužilo se uporablja za dezinfekcijo – razkuževanje v profesionalnih kuhinjah, prehrambni industriji, bolnicah, domovih za starejše, bazenih, sanitarijah, savnah in bolnišnicah. Uporablja se na vseh proti vodi odpornim površinah in površinah odpornih na alkalne raztopine.

Bakterizid/Levurozid: lahko organsko onesnaženje: 2 % – 15 min, 30 min; 1 % – 60 min; 0,5 % – 240 min, visoko organsko onesnaženje: 2 % – 15, 30, 60 min; 1 % – 240 min; Clostridium difficile: 5 % – 60 min; Poliovirus: 5 % – 15 min, 4 % – 60 min; ECBO-Virus:5 % – 30 min; 3 % – 60 min; Adenovirus: 4 % – 30 min; Norovirus: 4 % – 30 min; Rotavirus: 3 % – 15 min; Vaccinia: 2 % – 5 min; Polyomavirus SV 40: 2 % – 30 min; Vogelgrippevirus: 0,5 % – 10 min; 1 % – 5 min.
Nanašajte v predpisanih koncentracijah in upoštevajte reakcijski čas delovanja.

Pred uporabo: Pred nanosom naredite preskus na površini, ki je na manj vidnem območju. Varnostno opozorilo: Biocid uporabljajte varno. Proizvod je namenjen profesionalni uporabi. Za nestrokovno uporabo in zaradi nje nastalo škodo proizvajalec ne prevzema odgovornosti. Več informacij o proizvodu je na razpolago na pripadajočem tehničnem listu proizvoda. Proizvod uporabljajte samo za njemu ustrezna dela in ga hranite izven dosega otrok.

Navodilo za varno ravnanje z odpadki: Odstranite odpadek v skladu z veljavnimi predpisi.
Embalažo je mogoče ponovno uporabiti po očiščenju.
Uporabnik mora upoštevati nacionalne zakone o odstranjevanju.
Ukrepi za prvo pomoč:
Pri stiku s kožo takoj odstranite vsa onesnažena oblačila in obutev, razen če se je prilepila na kožo. Prizadeto kožo umijte s tekočo vodo za minimalno 10 min, če je snov še vedno na koži. V primeru opekline ali simptomov zastrupitve obiščite zdravnika.
Pri stiku z očmi očesno režo 15 min izpirajte pod tekočo vodo. Obiščite zdravnika na specialističnem pregledu.
Pri zaužitju sperite usta z vodo. Če je oseba pri zavesti naj takoj popije pol litra vode. Ne izzivati bruhanja. Posvetujte se z zdravnikom.
Pri vdihovanju umaknite prizadeto osebo na svež zrak. V primeru draženja dihalnih poti se posvetujte z zdravnikom.

Rok trajanja:minimalno 3 leti v originalni embalaži

pH vrednost kocentrata: cca. 13
Vsebovane snovi:neionski tenzidi, kationski tenzidi
Oznacevanje po Uredbi (ES) št. 1272/2008
Izdelek je razvršcen in oznacen v smislu Uredbe CLP.
Piktogrami za nevarnosti GHS05; GHS07; GHS09
Previdnostni stavki

Opis

Orosept VK dezinfekcija razkužilo se uporablja za dezinfekcijo – razkuževanje v profesionalnih kuhinjah, prehrambni industriji, bolnicah, domovih za starejše, bazenih, sanitarijah, savnah in bolnišnicah. Uporablja se na vseh proti vodi odpornim površinah in površinah odpornih na alkalne raztopine.

Bakterizid/Levurozid: lahko organsko onesnaženje: 2 % – 15 min, 30 min; 1 % – 60 min; 0,5 % – 240 min, visoko organsko onesnaženje: 2 % – 15, 30, 60 min; 1 % – 240 min; Clostridium difficile: 5 % – 60 min; Poliovirus: 5 % – 15 min, 4 % – 60 min; ECBO-Virus:5 % – 30 min; 3 % – 60 min; Adenovirus: 4 % – 30 min; Norovirus: 4 % – 30 min; Rotavirus: 3 % – 15 min; Vaccinia: 2 % – 5 min; Polyomavirus SV 40: 2 % – 30 min; Vogelgrippevirus: 0,5 % – 10 min; 1 % – 5 min.
Nanašajte v predpisanih koncentracijah in upoštevajte reakcijski čas delovanja.

Pred uporabo: Pred nanosom naredite preskus na površini, ki je na manj vidnem območju. Varnostno opozorilo: Biocid uporabljajte varno. Proizvod je namenjen profesionalni uporabi. Za nestrokovno uporabo in zaradi nje nastalo škodo proizvajalec ne prevzema odgovornosti. Več informacij o proizvodu je na razpolago na pripadajočem tehničnem listu proizvoda. Proizvod uporabljajte samo za njemu ustrezna dela in ga hranite izven dosega otrok.

Navodilo za varno ravnanje z odpadki: Odstranite odpadek v skladu z veljavnimi predpisi. Embalažo je mogoče ponovno uporabiti po očiščenju.
Uporabnik mora upoštevati nacionalne zakone o odstranjevanju.
Ukrepi za prvo pomoč:
Pri stiku s kožo takoj odstranite vsa onesnažena oblačila in obutev, razen če se je prilepila na kožo. Prizadeto kožo umijte s tekočo vodo za minimalno 10 min, če je snov še vedno na koži. V primeru opekline ali simptomov zastrupitve obiščite zdravnika.
Pri stiku z očmi očesno režo 15 min izpirajte pod tekočo vodo. Obiščite zdravnika na specialističnem pregledu.
Pri zaužitju sperite usta z vodo. Če je oseba pri zavesti naj takoj popije pol litra vode. Ne izzivati bruhanja. Posvetujte se z zdravnikom.
Pri vdihovanju umaknite prizadeto osebo na svež zrak. V primeru draženja dihalnih poti se posvetujte z zdravnikom.

Rok trajanja:minimalno 3 leti v originalni embalaži
pH vrednost kocentrata: cca. 13
Vsebovane snovi:neionski tenzidi, kationski tenzidi
Oznacevanje po Uredbi (ES) št. 1272/2008
Izdelek je razvršcen in oznacen v smislu Uredbe CLP.
Piktogrami za nevarnosti GHS05; GHS07; GHS09
Previdnostni stavki
H314 Povzroca hude opekline kože in poškodbe oci.
H335 Lahko povzroci draženje dihalnih poti.
H400 Zelo strupeno za vodne organizme.
Varnostni stavki
P280 Nositi zašcitne rokavice/zašcitno obleko/zašcito za oci/zašcito za obraz.
P303 + P361 + P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleci vsa kontaminirana oblacila. Izprati kožo z vodo/prho.

P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OCMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne lece, ce jih imate in ce to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P301 + P330 + P331 PRI ZAUŽITJU: izprati usta. NE izzvati bruhanja.
P304 + P340 PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje.

P312 Ob slabem pocutju poklicite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.
P403 + P233 Hraniti na dobro prezracevanem mestu. Hraniti v tesno zaprti posodi.
P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z lokalnimi/regionalnimi/nacionalnimi predpisi.
“Pred uporabo natančno preberite etiketo in upoštevajte navodila za uporabo! Nevarne lastnosti izdelka si oglejte v varnostnem listu v poglavju 2, v točki 2.2 Elementi etikete ali v poglavju 15 Zakonsko predpisani podatki.«.

Mnenja

Zaenkrat še ni mnenj.

Samo prijavljeni uporabniki, ki so kupili ta izdelek, lahko napišejo mnenje.