SIFFEX za odmaševanje odtokov , sifona 1/1 l

0

3.20  (z DDV)

Siffex za odmaševanje odtokov in sifona raztaplja materiale kot so lasje, ostanke mila in papir. Sredstvo je namenjeno profesionalni uporabi.

UPORABA:  500 ml nerazredčenega sredstva vlijemo v odtok. Pustimo da deluje na nečistočo ca. 1 uro. Odtok nato speremo z veliko vode.

OPOZORILA: Skupaj z sredstvom Siffex-om ne uporabljajte nobeno drugo sredstvo. Sredstvo najeda aluminij in pušča na obleki bele madeže. Za škodo nastalo zaradi nestrokovne uporabe izdelka ne prevzemamo odgovornosti.

VARNOSTNA OPOZORILA
Označevanje v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 Izdelek je razvrščen in označen v smislu Uredbe CLP.
Pikogrami za nevarnosti GHS05
Opozorilna beseda Nevarno
Komponente, ki določajo nevarnost in jih je treba etiketirati:
Natrijev hipoklorit, raztopina
Kalijev hidroksid
Stavki o nevarnosti
H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
Previdnostni stavki
P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
P303+P361+P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): takoj odstraniti/sleci vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho.

P305+P351+P338 PRI STIKU Z OCMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.
P405 Hraniti zaklenjeno.
P501 Vsebino/vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi/regionalnimi/narodnimi/mednarodnimi predpisi.
Rezultati ocene PBT in vPvB

Opis

Siffex za odmaševanje odtokov in sifona raztaplja materiale kot so lasje, ostanke mila in papir. Sredstvo je namenjeno profesionalni uporabi.

UPORABA:  500 ml nerazredčenega sredstva vlijemo v odtok. Pustimo da deluje na nečistočo ca. 1 uro. Odtok nato speremo z veliko vode.

OPOZORILA: Skupaj z sredstvom Siffex-om ne uporabljajte nobeno drugo sredstvo. Sredstvo najeda aluminij in pušča na obleki bele madeže. Za škodo nastalo zaradi nestrokovne uporabe izdelka ne prevzemamo odgovornosti.

VARNOSTNA OPOZORILA
Označevanje v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 Izdelek je razvrščen in označen v smislu Uredbe CLP.
Pikogrami za nevarnosti GHS05
Opozorilna beseda Nevarno
Komponente, ki določajo nevarnost in jih je treba etiketirati:
Natrijev hipoklorit, raztopina
Kalijev hidroksid
Stavki o nevarnosti
H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
Previdnostni stavki
P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
P303+P361+P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): takoj odstraniti/sleci vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho.

P305+P351+P338 PRI STIKU Z OCMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.
P405 Hraniti zaklenjeno.
P501 Vsebino/vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi/regionalnimi/narodnimi/mednarodnimi predpisi.
Rezultati ocene PBT in vPvB

Mnenja

Zaenkrat še ni mnenj.

Samo prijavljeni uporabniki, ki so kupili ta izdelek, lahko napišejo mnenje.